Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Leikon Dak B.V. (KvK voor Brabant: 16079566) 

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1      De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Leikon Dak B.V. (hierna te noemen: "Leikon Dak") ter zake de vervaardiging, productie en/of levering van goederen, dan wel het verrichten van diensten. Deze algemene voorwaarden vormen, samen met de orderbevestiging en de eventueel daarbij behorende bijlagen, de juiste en volledige inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.2      Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden, dan wijst Leikon Dak deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin schriftelijk uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven deze voorwaarden te accepteren.
1.3      De onderhavige voorwaarden gelden tevens ten gunste van derden, door wie Leikon Dak de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
1.4      Bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst of van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen evenwel onverminderd van kracht. 

Artikel 2: Overeenkomst

2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en opdrachten gelden eerst als door Leikon Dak aanvaard, wanneer zij schriftelijk door Leikon Dak zijn bevestigd, dan wel door een begin van uitvoering van de opdracht door Leikon Dak. Onder 'schriftelijk', zoals gebruikt in deze overeenkomst, wordt tevens communicatie per e-mail begrepen.
2.2  De door Leikon Dak aan wederpartij te leveren goederen worden geproduceerd naar aanleiding van een model, dat indicatief is voor de te leveren goederen. Dit houdt in dat de hoedanigheid van de te leveren goederen, mede gelet op de aard van het materiaal, binnen redelijke grenzen, van het model kan afwijken. Hieronder worden onder meer afwijkingen in kwaliteit, oppervlakte, kleur, dikte, maat en rechtheid begrepen. Bij eventuele afwijking, dient de wederpartij te bewijzen dat Leikon Dak alle redelijke grenzen niet in acht heeft genomen.
2.3  Indien wederpartij stelt dat een goed niet aan de overeenkomst voldoet, rust de bewijslast bij wederpartij.
2.4  Leikon Dak is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden - zulks binnen een door Leikon Dak te stellen termijn. In afwachting van de te stellen zekerheid als hiervoor bedoeld, is Leikon Dak bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten zonder daarvoor de wederpartij vooraf in gebreke te hebben gesteld. 

Artikel 3: Prijzen

3.1  Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld door Leikon Dak in bijvoorbeeld catalogi, prijslijsten, haar website en/of offertes, uitgedrukt in Euro, en exclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de goederen en het vervoer daarvan, ten laste van wederpartij. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten.
3.2      Prijsverhogingen op basis van de door Leikon te leveren grondstoffen, verhoging van belastingen, invoerrechten en/of andere lasten van overheidswege samenhangende met de levering, ontstaan voor of na het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen evenwel door Leikon aan de wederpartij worden doorberekend.
3.3  Eventuele kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Leikon Dak op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. 

Artikel 4: Betaling

4.1  Betaling van het gehele factuurbedrag dient contant te geschieden bij levering zonder enige korting of verrekening. Bij deelleveringen geldt het vorenstaande pro rata voor iedere deellevering.
4.2  Indien de wederpartij niet tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden, ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag. Bovendien is de wederpartij alsdan, vanaf de leveringsdatum, over het factuurbedrag een rente van 1,5% per maand – dan wel een gedeelte daarvan - verschuldigd.

Artikel 5: Levering

5.1  Opgegeven levertijden, welke levertijden ingaan op de datum van schriftelijke orderbevestiging, worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien levering echter niet plaatsvindt binnen een nieuwe schriftelijk door wederpartij gestelde redelijke termijn, is wederpartij daarna echter wel gerechtigd de order te annuleren en het reeds betaalde terug te vorderen.
5.2  Leikon Dak verplicht zich de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Zij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden, grondstoftekorten en dergelijke heeft Leikon Dak het recht om na overleg met wederpartij eenzijdig de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren, zonder dat wederpartij dit een recht op schadevergoeding, dan wel op annulering van de desbetreffende en/of eventuele eerdere of latere orders c.q. ontbinding van de onderliggende overeenkomst geeft.
 5.3 Wederpartij is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze door Leikon Dak worden geleverd. Opschorting door de wederpartij van de afname van de goederen wordt uitgesloten. Indien de wederpartij met de afname nalatig is, verkeert deze van rechtswege in verzuim. De goederen zullen alsdan worden opgeslagen voor rekening en risico van wederpartij.
5.4  Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde, welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen, dienen door wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Gelijktijdig met de melding van de afwijking(en) dient wederpartij een monster van de afwijkende goederen aan Leikon Dak te doen toekomen. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en/of gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak dienaangaande. Indien wederpartij niet in redelijkheid binnen deze termijn de goederen heeft kunnen beoordelen - terzake waarvan de bewijslast op de wederpartij rust en niet zonder meer wordt aangenomen bij zichtbare gebreken - dient de wederpartij hier binnen acht dagen, nadat zij het niet beantwoorden van de goederen in redelijkheid had behoren te ontdekken, schriftelijk een melding van te maken.
5.5  In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Levering vindt plaats af fabriek. 

Artikel 6: Transport en risico

6.1  Het transport geschiedt steeds, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is gerechtigd de goederen voor afzending te controleren.
6.2  De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Leikon Dak als goed koopman bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

Artikel 7: Garantie en reclames

7.1  Reclames dienen uiterlijk acht (8) dagen na aflevering schriftelijk bij Leikon Dak te zijn ingediend met vermelding van de pakbon, afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klacht(en). Na het verstrijken van de acht (8)dagen termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
7.2  De wederpartij is verplicht het geleverde, inclusief de verpakking, terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na de mededeling dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
7.3  Betreft de reclame gebreken, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan het recht van reclame nog geldend gemaakt worden binnen acht (8) dagen nadat het gebrek is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
7.4  Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft en indien gelijktijdig met de melding van de afwijking(en) wederpartij een monster van de afwijkende goederen aan Leikon Dak doet toekomen.
7.5  Reclames worden niet in behandeling genomen, indien blijkt dat wederpartij of een derde iets aan het goed heeft veranderd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van Leikon Dak is geschied.
7.6  De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte grondstoffen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen, zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of grondstoffen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of (technisch) niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, dikte, geuren, kleuren, finish, verpakking, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
7.7  Slechts indien en voor zover de reclame door Leikon Dak gegrond bevonden wordt, is Leikon Dak (enkel) verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.
7.8  Indien op de door Leikon Dank geleverde goederen garantie wordt verleend, wordt zulks uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. In dat geval wordt de garantie slechts verleend op eventuele fabricagefouten en/of defecten in het normale gebruik van de goederen, overeenkomstig hun gebruikelijk en normale bestemming, mits niet te wijten is aan onoordeelkundige opslag, behandeling en/of onoordeelkundig onjuist gebruik en slecht in het geval, dat de wederpartij ook aan al zijn verplichtingen jegens Leikon Dak heeft voldaan.

Artikel 8: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

8.1  Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Leikon Dak en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a.: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen worden in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij leveranciers van Leikon Dak, wanprestatie door haar leveranciers waardoor Leikon Dak haar verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kan nakomen, alsmede alle overige van haar wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.
8.2  In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft Leikon Dak het recht om na overleg met de wederpartij eenzijdig een termijn vast te stellen waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Partijen dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.
8.3  Leikon Dak is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1  Behoudens de aansprakelijkheid van Leikon Dak krachtens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, kan Leikon Dak niet aansprakelijk gehouden worden. Leikon Dak is derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nooit verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde goederen. Leikon Dak heeft evenmin de verplichting gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige en/of foutieve behandeling van het geleverde goed door wederpartij of een derde.
9.2  Leikon Dak is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door gebruik van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft gekocht, of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft gekocht.
9.3  Leikon Dak is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim door derden die door haar zijn belast met levering van materialen en/of grondstoffen.
9.4  Wederpartij vrijwaart Leikon Dak voor alle aanspraken van derden ter zake van door Leikon Dak geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van Leikon Dak en wederpartij bovendien aantoont dat haar ter zake geen enkel verwijt treft.
9.5      Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Leikon Dak te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Leikon Dak aan wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per geleverd product, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1      Ieder door Leikon Dak geleverd goed wordt - behoudens tegenbewijs - geacht door Leikon Dak zelf te zijn ontwikkeld en/of samengesteld. Aanspraken uit hoofde van intellectuele en/of industriële eigendom op enig door Leikon Dak samengesteld of ontwikkeld goed - daaronder tevens de naam en het onderliggend model van het goed begrepen - komen uitsluitend aan Leikon Dak toe.
10.2      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft het model van enig door Leikon Dak geleverd goed te allen tijde haar eigendom, ongeacht de vraag of er gebruik is gemaakt van enige wettelijke mogelijkheid tot registratie en ongeacht of dit model door wederpartij danwel door Leikon Dak gecreëerd is.
10.3      Het is wederpartij niet toegestaan zonder toestemming van Leikon Dak over te gaan tot registratie van enig door Leikon Dak geleverd product, productnaam, productsamenstelling en/of model.
10.4      Het is de wederpartij niet toegestaan een door Leikon Dak geleverd, ontwikkeld of geproduceerd goed, zoals het goed door Leikon Dak wordt geleverd, door een andere partij dan Leikon Dak te laten produceren en/of leveren onder welke naam of in welke vorm dan ook. Dit op straffe van een boete a  EUR 50.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Leikon Dak op volledige schadevergoeding.
10.5      Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Leikon Dak is het wederpartij niet toegestaan de door Leikon Dak geleverde goederen in enig opzicht te wijzigen. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

10.1      Na levering van een bepaalde order blijven de goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., in het bezit van Leikon Dak totdat Leikon Dak volledige betaling heeft ontvangen:
a)   voor de goederen geleverd volgens deze bepaalde order, of voorgaande of latere orders, en;
b)   van vorderingen voortvloeiende uit het verzuim door de wederpartij van orders, zoals schade, boetes, rente en kosten.
10.2      Indien de goederen werkelijk in het bezit van de wederpartij zijn voordat ze betaald zijn, dienen ze te worden beschouwd als zijnde verzonden/vervoerd in consignatie en is Leikon Dak gerechtigd om deze goederen op elk tijdstip terug te vorderen (indien noodzakelijk het betreden van het terrein van de wederpartij voor dit doeleinde) of hun onmiddellijke retournering te eisen.
10.3      Voorafgaande aan de leveringsdatum van de goederen, is de wederpartij niet gerechtigd om de goederen te verkopen of om deze als onderpand voor een lening, schuld of hypotheek te gebruiken of om deze over te dragen of toe te wijzen aan een derde partij. De goederen mogen echter door de wederpartij voor gebruikelijke zakelijke doeleinden gebruikt worden.
10.4      In geval van verschuldigde en te betalen bedragen, dient de wederpartij Leikon Dak onmiddellijk in staat te stellen om de door Leikon Dak geleverde goederen terug in bezit te nemen, zonder dat voorafgaande aanmaningen of rechterlijke interventie voor dit doeleinde zijn vereist. Vooruitlopend op het geval dat de wederpartij nalaat zijn verplichtingen aan Leikon Dak na te komen (van betaling of anderszins), en ongeacht de rechten van Leikon Dak, geeft deze Leikon Dak hierbij onherroepelijke autorisatie om op diens verzoek onmiddellijk de goederen door de wederpartij terug in haar bezit te geven, zonder dat voorafgaande aanmaningen of rechterlijke interventie voor dit doeleinde zijn vereist.
10.5      De wederpartij is verplicht om Leikon Dak onmiddellijk schriftelijk te berichten in geval dat derde partijen aanspraak (mochten) maken op goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Daarnaast dient de wederpartij deze derden erop te wijzen dat de goederen eigendom zijn van Leikon Dak.
10.6      Elke betaling die Leikon Dak van de wederpartij ontvangt, wordt in de eerste plaats gebruikt om de schulden van de wederpartij af te lossen waarop het eigendomsvoorbehoud, zoals beschreven in lid 1, niet van toepassing is.
10.7      De wederpartij bericht Leikon Dak over bijkomstige lokale eisen van toepassing zijnde in het gebied waar de goederen die hij van Leikon Dak heeft gekocht, zijn opgeslagen, teneinde het eigendomsvoorbehoud in te stellen en uit te oefenen. Verder zal de wederpartij meewerken aan het invullen, ondertekenen en indienen van aanvullende formulieren indien dit noodzakelijk is voor het instellen of uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud van Leikon Dak.  

Artikel 12: Toepasselijk recht

11.1      Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Leikon Dak alsmede de uitvoering daarvan, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van, het Weens Koopverdrag, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 13: Geschillen

12.1      Alle geschillen, voortvloeiende uit, of verbandhoudende met, de overeenkomst tussen Leikon Dak en wederpartij, alsmede de uitvoering daarvan,  zullen, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.